Veteranaktivitet 13:V1

Här kan du se bilder samt läsa om besöket i Älvrummet och när Johan Ekman pratade om norra och södra Älvstranden

 Hämta aktivitetsbeskrivning i PDF

Sammanfattning

VETERANERNAS BESÖK I ÄLVRUMMET.

Onsdagen den 10 april samlades 45 nyfikna BTF-veteraner i Älvrummet för att lyssna till Johan Ekman från Älvstaden Utveckling AB. Johan som alltid ställer upp för BTF berättade inspirerande om de projekt som ligger under deras vingar.

Älvstadens Utveckling ägs av Göteborgs Stad. Johan framhöll med emfas några framträdande meningar i ägardirektivet. Här citerat  "Barnperspektivet ska genomsyra all planering och utveckling. Byggandet av blandstad med en funktionell mix av bostäder, handel, kontor, rekreation och nöjesliv ska vara ledande i arbetet."

"Utöver ekonomiska värden och en ekonomisk bärkraft ska bolaget arbeta med att skapa och bevara sociala och ekologiska värden samt utveckla bolagets kompetens och metoder kring detta".

Ytterligare ett mantra var:"Jobba i samverkan". Med allt detta som mål har man tagit tag i område till område och med varje områdes förutsättningar förverkligat de stadsdelar som nu växer fram i en hanterlig takt.

Mest intresse ägnades åt Lindholmen som nu huserar 20.000 ingenjörer i 200 olika företag. Lindholmen har blivit ett kluster för företag inom områdenatelematik,mobilt internet ochmodern media design, där konceptet för samverkan fått full bärkraft när "science" möter "business".

Västra Eriksberg börjar bli fullbyggt. Där samsas boende med upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika former.

Sannegårdshamnen med sina bostäder också med samma sammansättning, beräknas bli färdigt inom två år.

Kvillebäcken, en stadsdel där man skall bo tätt är i full produktion. Kommunen låter bygga en saluhall som inte kommer att ge någon ekonomisk avkastning, utan ses som ett nödvändigt inslag i miljön med plats för spontana möten. Detta för att öka attraktionskraften i området.

Södra Älvstranden - Skeppsbron, börjar efter allt dividerande finna sina former och kommer att påbörjas inom kort. Johan erkände att resan har varit lång och krokig men samtidigt mycket lärorik.

Storatorp  har detaljplanelagts och gjort resan via länsstyrelsen till Miljööverdomstolen vars dom vinner laga kraft under 2013. Man tog detta område som dellikvid när Sveriges Radio flyttade till Älvstaden i samband med att man övergick till digital teknik. Även här planeras bostäder med de tre olika upplåtelseformerna.  Man räknar med att efterfrågan på dessa bostäder kommer vara mycket stort.

 

Efter den fängslande beskrivning med vilken Johan trollband publiken, tog alla den korta promenaden till Barken Viking där vi i Johans sällskap förtärde en god och trivsam lunch.

 

Text:  Michael Ehrenborg

Foto:  Sven-Eric Svensson

Inriktning

Arkiv

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011