Årsmöte 13:3 med middag

Årsmöte 13:3 med middag

Här kan du läsa protokollet och se bilder från Årsmötet samt läsa om debatten om Västlänken som följde efter årsmötet.

20 februari 2013 17:30

28 januari 2013

18 februari 2013

Efter årsmötesförhandlingarna följde en intressant debatt om Västlänken. Deltagare var Anders Hagson, professor i stadsbyggnad med inriktning på trafik på Chalmers, Bo Larsson, projektchef för Västlänken vid Trafikverket och Bo Lindgren, biträdande projektchef vid Trafikverket. Debatten leddes av journalisten Marit Larsdotter.

Västlänken kommer att bestå av åtta kilometer dubbelspårig järnväg samt tre nya stationer vid Haga, Korsvägen och Centralstationen. Byggstarten är planerad till 2017/2018 och projektet beräknas vara klart 2027/2028.

Anders Hagson började med att redogöra för hur resandet ser ut i Göteborgsregionen. Eftersom vi bor relativt glest och till stor del i småhus sker mycket av resandet och inpendlingen med bil. Underlaget för kollektivtrafiken är därför relativt litet vilket innebär att man får en dyr kollektivtrafik = mycket skattesubvention.

Anders Hagson är kritisk till hur besluten av Västlänken har fattats och på vilka grunder. Enligt honom marknadsförs Västlänken som en viktig grundbult för tågpendlingen. Men väldigt få åker pendeltåg i Göteborgsregionen och ingen ökning är i sikte.

Han sammanfattade sitt inlägg med att man istället borde utöka och förbättra restidsstandarden i stadstrafiken samt koncentrera bostäder, arbetsplatser och handel längs existerande och tillkommande linjenät.

På debatten skulle egentligen också en politiker från Göteborgs kommun ha medverkat. Men då detta inte gick att ordna fick Trafikverkets representanter ta på sig rollen som "försvarare" av Västlänken.

De politiska besluten grundar sig på "En vision om framtidens Västsverige" där centrala argument har varit:

- större arbetsmarknadsregioner

- regionens kärna

- Västlänken ska underlätta resandet

Anläggandet av Västlänken är en komplicerad process där mycket av arbetet kommer att ske under mark. Stor vikt har lagts på att hitta vägar och metoder för att skapa så lite störningar som möjligt där länken ska dras fram. Här tycker Trafikverket att man har lyckats bra.

Debatten avslutades med att BTF:s medlemmar fick möjlighet att delta i diskussionen och ställa frågor. Engagemanget var stort och en av frågorna var om vilket underlag som har legat till grund för beslutet om att genomföra projektet.

Anders Hagson svarade att politikerna tidigt låste sig och inte har utrett några alternativ. Nu har man kommit alldeles för långt i processen och enligt stadsarkitekten ska man inte in och röra i det hela. Det finns en politisk enighet om att Västlänken ska genomföras.

Trafikverkets representanter förklarade att politikerna har en vision av hur resandet kommer att utvecklas och hur en förtätning ska ske. Detta är den viktigaste drivkraften och målbilden.

Debatten avbröts plötsligt av att kvällens kock dök upp och menade att om vi inte ville ha vårt kött "well done" så fick vi allt ta och äta med en gång.

Diskussionen fortsatte vid matborden samtidigt som vi intog en mycket god trerättersmiddag.

 

Text: Håkan Jerkstrand

Bilder: Carin Abrahamson