Björn Siesjö 12:3

Björn Siesjö 12:3

Här kan ni läsa om frukostmötet som vi hade med Göteborgs nya stadsarkitekt Björn Siesjö.

15 mars 2012 07:00

06 mars 2012

09 mars 2012

Den 15 mars hade ett 50-tal BTF-medlemmar samlats för att lyssna på Göteborgs nye stadsarkitekt Björn Siesjö.

Han började med att berätta att han inte hade tvekat någon längre stund när han fick erbjudandet om att bli stadsarkitekt i Göteborg, något som staden hade varit utan i 12 år. Hans uppgift är att driva processen stadsbyggnad och tillföra kompetens eftersom de flesta politiker är lekmän. En viktig roll blir att bygga bryggor mellan politiker och stadsbyggnad, vilket behövs när politiker skall fatta beslut om saker som de inte behärskar.

Björn kommer ursprungligen från Lund men flyttade till Göteborg där han gick på Chalmers. Han kom ut som nyutexaminerad arkitekt 1992, precis när arbetsmarknaden hade blivit mycket tuff. Han provade på några olika anställningar innan han 2001 var med och startade arkitektfirman Kanozi. Där var han fram tills nu.

Han berättade att Göteborg har ett väl utbyggt vägnät för bilar men att han inte tycker att det är självklart att bilar skall prioriteras och ha förtur när man bygger i framtiden. Att även prioritera kollektivtrafiken är i vissa fall minst lika viktigt.

Vidare tog han upp att tillgänglighetskraven vid nybyggnation är kostsamma. Att handikappanpassa alla lägenheter - är det rimligt? Även bullerkraven är kostsamma och kan upplevas som orimliga. Istället för att sätta upp omöjliga krav kanske vi skall anpassa nivån efter förutsättningarna?

Björn använde uttrycket "funktionsblandad stad". Med det menar han en stad som lever hela dygnet. Om man förtätar vissa delar ökar närheten till service med mera och på det sättet kan man integrera olika funktioner. Ett sätt att förtäta kan till exempel vara att bebygga vissa grönytor i de centrala delarna. Är det rätt med grönytor som är otillgängliga (otrygga) för människor? Kanske är det bättre att bebygga dem och satsa på parker där människor kan vistas och umgås? En sådan yta är Heden som skulle kunna vara ett gemensamt vardagsrum.

En annan outnyttjad resurs som enligt Björn är vår största tillgång är älven. I anslutning till älven finns jätteytor som är oanvända i och där det behövs ett större krafttag för att få till en helhetslösning.

Det är viktigt att i framtiden knyta ihop båda sidor av älven, till exempel behövs det en gång- och cykelbro, menade Björn.

Som avslutning blev det en frågestund där deltagarna ställde bland annat följande frågor:

Hur bidrar Västlänken till stadsbyggnaden? Nyttan beräknas till 8 miljarder och kostnaden till 20 miljarder.

Björns svar: Göteborg har inte satsat på att knyta ihop regionerna genom infrastruktur vilket framför allt behövs arbetsmarknadsmässigt. Här ligger vi långt efter Malmö och Köpenhamn,  vi har inget val vad gäller Västlänken.

Hur ser du på de andra stadsdelarna utanför city?

Björns svar: Detta är en viktig fråga och man måste utveckla staden framöver, till exempel de nordöstra delarna. Kanske binda samman Hammarkullen och Angered. Segregationen behöver bekämpas.

 

Vi tackar Björn för ett engagerat och intressant framförande på frukostmötet samt alla som kom och lyssnade.

 

Text: Håkan Jerkstrand

Bilder: Karin Hjertén