Sök
Stäng denna sökruta.

Föreningens stadgar

Alla föreningar måste ha stadgar. Så självklart har vi det också!

om oss

Föreningens stadgar

STADGAR FÖR BYGGNADSTEKNISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG

Föreningens stadgar

 

STADGAR för BYGGNADSTEKNISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG

 

Antagna vid årsmötet den 21 februari 2019

 

 • 1

Föreningens namn är Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg som har organisationsnummer 857200-2163.

 

 • 2

Föreningen har till ändamål att genom anordnande av sammanträden med föredrag och diskussioner, besök på arbetsplatser och byggnader, studieresor etc. främja byggnadskulturen.

Föreningens medlemmar bör var och en på sitt sätt bidraga till att sprida kännedom om arbeten, författningar och lagar, som kan ha intresse för och tillämpning på byggnadskulturen.

 

 • 3

Medlemmar i föreningen blir personer, som genom sina kunskaper och sin erfarenhet kan gagna föreningens verksamhet och syften samt övriga, som är intresserade av byggnadskulturen.

 

 • 4

Anmälan om inträde i föreningen skall ske skriftligen till föreningens styrelse enligt av styrelsen fastställt formulär. Ny medlem underrättas skriftligen via styrelsen.

 

 • 5

Medlemmar eller andra personer, som gjort särskilda tjänster för föreningen, kan utnämnas till hedersledamöter. För sådant beslut fordras styrelsens enhälliga framställning vid föreningens årsmöte och utnämningen avgöres genom omröstning, varvid det fordras 3/4 majoritet.

 

 • 6

Medlem kan uteslutas ur föreningen, om styrelsens samtliga ledamöter är eniga. Försummar medlem, att under tre på varandra följande kalenderår, utan av styrelsen godkänt skäl, erlägga föreskrivna avgifter, anses denne ha avgått ur föreningen och kan endast åter vinna inträde så som stadgas i § 4.

 

 • 7

Föreningens medlemmar erlägger följande avgifter:

 1. a) Inträdesavgift, som motsvarar en årsavgift för löpande kalenderår och samtidigt gäller som första årsavgift.
 2. b) Årsavgift, vars storlek för det nästkommande kalenderåret fastställs vid ordinarie årsmöte. Hedersledamot medlem är befriad från årsavgift.

Studentmedlem erhåller 50 % rabatt på årsavgiften under maximalt 5 år från inträde.

 

 • 8

Kalenderår utgör föreningens räkenskapsår.

 

 • 9

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och nio ledamöter. För granskning av styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper utses två revisorer samt en revisorssuppleant. Föreningens valberedning består av ordförande och två ledamöter.

 

 • 10

Föreningsmöten hålls i regel en gång i varje månad (sommarmånader jun-aug undantaget) enligt utfärdad kallelse.

 

 • 11

Föreningens beslut avgöres genom enkel majoritet, där ej annat föreskrivs i stadgarna. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten.

 

 • 12

Ordinarie årsmöte skall hållas i februari månad. Kallelse skall utfärdas senast 2 veckor före årsmötet.

Vid årsmötet behandlas:

 1. a) Styrelsens och revisorernas skriftligen avgivna berättelser för det gångna året samt fråga om ansvarsfrihet.
 2. b) Förslag om årsavgiftens storlek för det nästkommande kalenderåret.
 3. c) Val av ordförande, vice ordförande, skattmästare, vice skattmästare, webbansvarig och vice webbansvarig vartannat år (ojämnt årtal).
 4. d) Val av sekreterare, vice sekreterare, klubbmästare och vice klubbmästare vartannat år (jämna årtal).
 5. e) Val av revisor.
 6. f) Val av revisorssuppleant.

 

 1. g) Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen. Samtliga val sker var för sig. Ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer väljes för en tid av två år. Varje år väljs revisorssuppleant samt ordförande och ledamöter i valberedningen. Till ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare och webbansvarig väljes normalt tidigare vice befattningshavare. Avgår ordförande eller annan styrelseledamot innan uppdragstiden gått till ända, utses ny ledamot för återstoden av uppdragstiden vid nästkommande föreningsmöte. Sådan ersättare kan omväljas vid nästa ordinarie styrelseval (årsmöte).

 

 • 13

Den nyvalda styrelsens sammansättning samt fastställda avgifter för det nästkommande kalenderåret meddelas samtliga medlemmar i nästkommande medlemspublikation.

 

 • 14

Föreningens ordförande företräder föreningen vid alla officiella tillfällen, kallar till sammanträden, leder styrelse- och föreningsmöten samt studieresor m.m. och undertecknar på föreningens vägnar alla beslut, handlingar och skrivelser. Vid lika antal röster inom styrelsen är ordförandens röst utslagsgivande.

 

 • 15

Sekreteraren ombesörjer kallelser till föreningsmöten, för protokoll vid styrelse- och föreningsmöten samt upprättar och vidmakthåller medlemsförteckningen.

 

 • 16

Skattmästaren förvaltar föreningens inkomster och verkställer dess utbetalningar samt ansvarar för föreningens räkenskaper. Föreningens värdepapper skall deponeras i bank i öppet förvar.

 

 • 17

Klubbmästaren anskaffar lokal för sammankomsterna och ordnar för trevnaden vid desamma samt planerar för och leder studieresor m.m. tillsammans med ordföranden.

 

 • 18

Vice befattningshavare skall biträda sina respektive ordinarie funktionärer och vid förfall inta deras platser.

 

 • 19

Valberedningen har till uppgift att framlägga förslag till styrelseledamöter och revisorer, som skall väljas vid ordinarie årsmöte och vid eventuella fyllnadsval.

 

 • 20

Föreningens firma tecknas av en eller flera styrelseledamöter enligt styrelsens bemyndigande.

 

 • 21

Medlem får medta gäster om anmälan görs i god tid före sammanträdet.

 

 • 22

Förslag om tillägg eller förändring i dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen, varefter styrelsen avger yttrande och framlägger förslaget till föreningens avgörande vid ordinarie årsmöte. Förslag bör till sitt huvudsakliga innehåll delges medlemmarna med kallelsen till årsmötet och skall för antagande godkännas genom omröstning med 3/4 majoritet. Härifrån undantages dock uttryckligen § 23, vars avsikt på inga villkor får förändras eller upphävas.

 

 • 23

Upplösning av föreningen kan dock icke föreslås, förrän medlemsantalet nedgått till sexton och erfordras för giltighet av dylikt beslut 3/4 majoritet av de närvarande med det uttryckliga villkoret, att föreningens tillhörigheter, av vad namn och beskaffenhet de vara må, icke får delas eller skingras, utan i sin helhet skall föräras till någon i föreningens syfte verksam förening, som därav kan draga en allmännyttig fördel.