Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg, organisationsnummer 857200-2163, med adress Box 6209, 400 60 Göteborg och e-postadress info@btf.nu (”vi”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Vi värnar om våra medlemmars integritet och dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagar och förordningar. Vi vill informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss genom denna integritetspolicy.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår ovan.

Denna policy gäller för de personuppgifter som vi behandlar när du blir medlem i föreningen, anmäler dig till någon av våra aktiviteter samt för övriga informationsutskick.

Personuppgifter som vi behandlar
Personuppgifter som du har lämnat till oss

När du ansöker om medlemskap i föreningen lämnar du personuppgifter till oss: namn, födelsedatum, titel alternativt student, e-postadress, arbetsgivare och kontaktuppgifter till bostad och till arbetsplats.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Marknadsföring, information och administration av anmälan
Vi behandlar våra medlemmars e-postadress för att skicka information och inbjudningar till våra kommande aktiviteter. Efter en genomförd aktivitet kan vi komma att behandla din e-postadress för att skicka uppföljningar, utvärderingar eller enkäter via e-post.

För anmälan till våra aktiviteter krävs att medlem loggar in på vår hemsida. Vi behandlar ditt namn och din e-postadress för att vi ska kunna administrera din anmälan till aktiviteten.

Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och tillse att du har en plats på aktiviteten och vårt berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra aktiviteter.

Publicering i nätverkssyfte och i informations- och marknadsföringssyfte
Föreningen vill främja nätverkande och kunskapsutbyte mellan medlemmar och då du blir medlem finns dina kontaktuppgifter sökbara för inloggade medlemmar. Du kan själv uppdatera dina medlemsuppgifter på hemsidan.

Då du anmäler dig till en medlemsaktivitet innebär det nätverkande med andra deltagare och vi kommer att publicera deltagarlistan på vår hemsida.

Vi har gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av att ge alla deltagare goda förutsättningar för att skapa nya kontakter väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du i samband med anmälan till en aktivitet lämnar ditt samtycke så kan vi i informations- och marknadsföringssyfte komma att behandla foto och film där du kan identifieras. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Utöver den behandling av dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning och myndighetsbeslut. Till exempel behandlar vi de personuppgifter som är nödvändiga för att följa gällande bokföringslag och skattelagstiftning.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan dock komma att dela dina uppgifter i enlighet med nedan.

Vi kan komma att dela din information med våra interna och externa IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden i relation till oss.

Vi och våra leverantörer behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter inom EU/EES.

Om du vill ha mer detaljerad information om vilka som får tillgång till dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar din e-postadress i syfte att skicka information, marknadsföring och inbjudningar till kommande aktiviteter så länge som du är medlem i föreningen.

De uppgifter som vi samlar in för att administrera din anmälan sparas under den tid som det är intressant för den aktuella aktiviteten. Deltagarförteckning för aktivitet sparas innevarande år och rensas vid utgång av efterföljande år. Det innebär att förteckningen sparas som längst i två år.

Dina personuppgifter kan sparas under en längre tid än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För att bevaka dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår ovan.

Ta tillbaka ditt samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Rätt till information
Du har rätt att få en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas och information om hur personuppgifterna behandlas. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade. Uppdatering av dina medlemsuppgifter sker via hemsidan.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in och att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du anser att uppgifterna är felaktiga, om behandlingen är olaglig och du istället för radering begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för utskick och marknadsföringsändamål.

Rätt till klagomål
Du kan lämna ett klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över behandling av personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att flytta dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) när det är tekniskt möjligt. Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Denna integritetspolicy fastställdes av Byggnadstekniska föreningen den 24 oktober 2018.