Sök
Stäng denna sökruta.

NYHETSBREV OKTOBER - 21

Ledarskapet har gått från militäriskt till omhuldande

25 oktober 2021

Att vara ledare i byggbranschen kan vara komplext. Samtidigt som man ska ta hänsyn till medarbetarnas behov, och ibland till och med fungera som psykolog eller vän, ska man uppnå fastställda affärsmål. Förändringen från det traditionella, och nästan militäriska, ledarskapet till en mer inkännande ledarstil framgår tydligt av intervjuer med chefer på Sveriges sex största byggföretag.

Intervjuerna ingår i en studie av Chalmers och Handelshögskolan om ledarskap i byggbranschen.  De intervjuade är chefer på mellannivå och hög nivå på de sex största byggbolagen i landet: JM, NCC, Peab, Skanska, Veidekke och Serneke. Sammanställningen av deras svar visar att ledarskapsrollen har genomgått en stor förändring under de två senaste decennierna. En av företagsledarna beskriver det så här: ”När jag började var det militärt ledarskap på byggarbetsplatsen. Man pekade med hela armen och gav direktiv, gormade och skällde.”

Idag är det istället chefernas uppgift att skapa så goda förutsättningar som möjligt för sina medarbetare, och ta hänsyn till deras erfarenheter och behov. Eller som en av de intervjuade cheferna uttrycker det: ”Jag rullar ut den röda mattan … Om du tänker på en vargflock är jag 20 meter före och tar bort alla möjliga hinder som kan dyka upp så att den här gruppen kan ta sig fram.”

Förväntas lyssna på alla

Från medarbetarnas håll finns det också förväntningar om att de ska få vara delaktiga i beslut. I den gamla modellen fattade ledaren beslut åt de underordnade, men idag bör chefen stämma av med alla berörda innan besluten fattas. Ibland sker det på bekostnad av andra projekt och en del chefer oroas över att det nya synsättet kan påverka deras chefsroll. Till exempel säger en av dem: ” Att hitta den balansen, att agera som den tillgängliga, transparenta ledare, som fortfarande tar ledaransvar. . . Risken blir att du blir för vag, att du kommer för nära dina anställda så att de i slutändan börjar ifrågasätta vad skillnaden är mellan ledaren och dem själva.”

Ett ord som ofta återkommer i chefernas beskrivning av sitt ledarskap är lyhördhet. De förväntas lyssna på medarbetarna och förstå både deras praktiska och känslomässiga behov, för att sedan försöka tillgodose dem. När forskarna bad de intervjuade beskriva vilka färdigheter som behövs hos en lyhörd ledare sa de bland annat att ”vara som en psykolog” och ”att vara en vän”. Men även erfarenhet från byggnation och konstruktion sågs som en fördel i kontakten med de anställda.

Dagens ledare strävar också efter att delegera uppgifter och ansvar, allt för att medarbetarna ska uppleva en hög grad av frihet. Som en av cheferna konstaterar:  ”Jag vill verkligen inte vara den typen av ledare som pekar med hela handen.”

En problematisk situation

Förutom relationen till de anställda finns det andra saker som förknippas med ledarskapet. Dels att visa på riktningen för hela verksamheten och hitta affärer. Dels att sätta arbetet i ett större sammanhang, det vill säga förklara och diskutera med de anställda varför de finns där och inom vilka ramar de förväntas agera.

Sammantaget visar studien hur dagens ledare står inför en problematisk situation där flera olika roller ska kombineras. Samtidigt som affärsmålen måste uppnås ska medarbetarna få det erkännande som de anser sig ha rätt till. Att ledarskapsidealen inte stämmer överens med organisationens faktiska behov skapar frustration hos många. Samtidigt är det svårt att ignorera dem.

 

Text: Paula Isaksson

 

Forskargruppen bakom studien ”Ledarskap och affärer i byggföretag. En balansgång för den relationsorienterade ledaren” består av Martin Löwstedt, docent på Chalmers, Jonas Fasth, lektor på Handelshögskolan i Göteborg och Alexander Styhre, professor på Handelshögskolan i Göteborg. Studien har genomförts med stöd av CMB (Centrum för Management i Byggsektorn).

Dela